Reklamačný poriadok

Firma Babytrend, s.r.o. (ďalej len predávajúci) vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení:

Reklamačný poriadok

I. Kúpna zmluva, vady tovaru, miesto uplatnenia 

Ku každému tovaru, ktorý zasiela naša spoločnosť, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, takýto nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Pokiaľ sa na zakúpenom výrobku počas jeho záručnej doby 24 mesiacov vyskytne vada, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. Reklamáciu uplatňujte preukázateľne, uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku našej spoločnosti spolu s faktúrou (dokladom o kúpe výrobku). Právo na reklamáciu výrobku kupujúcemu zanikne, ak nebude uplatnené v záručnej dobe, alebo ak nebude preukázaná kúpna zmluva s našou firmou na reklamovaný výrobok.

Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

 

Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. 

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť na adrese:

Babytrend, s.r.o.
Jilemnického 3989/7
974 04 Banská Bystrica


Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované!!!

 

II. Práva kupujúceho 

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru počas jeho záručnej doby vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu. V súvislosti s týmto právom uvádzame aj práva spotrebiteľa podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

III. Vybavovanie reklamácií

Pre prevzatie reklamácie je potrebné tovar doručiť riadne vyčistený.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. 
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

IV.  Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 15.08.2021

 

Ďalšie informácie nájdete v Obchodných Podmienkach bod 9.