Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


OBSAH


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
II. Objednávka
III. Storno objednávky
IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy
V. Cenové podmienky
VI. Poštovné a balné
VII. Platobné podmienky
VIII. Dodacie podmienky
IX. Odstúpenie od zmluvy / Reklamácia – Online vrátenie - Formulár
X. Záručné podmienky a záručná doba
XI. Ochrana osobných údajov
XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
XIII. Kupóny
XIV. Záverečné ustanovenia


Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti United
Fashion Group, s. r. o. so sídlom na Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46146032, DIČ:
2023342222, IČ DPH: SK2023342222 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. : 75748/B, poštová adresa: Sliačska 1/D, 83102 Bratislava (ďalej len „Predávajúci") a
kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického
obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.babytrend.sk (ďalej len „babytrend.sk") a sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku
prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci
spolu ďalej len „Zmluvné strany“).


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27


2. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického
obchodu (ďalej len „E-obchod") na babytrend.sk a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných
strán.
3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na babytrend.sk a sú dostupné jednak na stránke
babytrend.sk ako aj v sídle Predávajúceho.
4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky
objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na babytrend.sk. Registrácia prebieha vyplnením a odoslaním
príslušného registračného formulára na stránke babytrend.sk. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a
pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich
správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho.
5. Ak Kupujúci:
          1. je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej
alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
          2. nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy medzi
Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov.
6. Práva Kupujúceho ako spotrebiteľa vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom,
zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na babytrend.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za
poštovné, spracovaný systémom E-obchodu.
8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na babytrend.sk.
9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: United Fashion Group, s. r. o., Sliačska 1/D, 83102
Bratislava, Tel.: +421 232 115 475/ (pondelok až piatok) medzi 09.00 - 17.00 hod., e-mail: info@babytrend.sk.
10. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky
objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené prostredníctvom
SSL certifikátu. "Thawte" SSL Web Server Certifikát ponúka úplnú verifikáciu vyššie spomenutých procesov.
Je v 128 - bit encrypcii a zabezpečuje, že osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas
prenosu z prehliadača Kupujúceho na babytrend.sk.


Článok II
Objednávka


1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných
formulárov.
2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
         1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ,
             kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);
         2. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;
         3. Množstvo objednávaného tovaru;
         4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na
             adresu sídla/bydliska Kupujúceho);
         5. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené
             vo VOP;
         6. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený,
             má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho
             zamestnanec).
3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú.
Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov
elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov
spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka
považuje za úplnú.
4. Prijatá elektronická objednávka Predávajúcim od Kupujúceho je považovaná za záväznú.
5. Potvrdenie doručenia objednávky na e-mail Kupujúceho je automaticky vygenerované systémom a slúži ako
potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúcemu. Toto potvrdenie nie je
akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej
objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho
uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej
doručení Predávajúcemu, najneskôr do 72 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej
zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo
doručené záväzné potvrdenie objednávky, a to aj v iných priečinkoch e-mailového konta ako napríklad v
spame a takisto aj obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade
zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je
Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú
adresu info@babytrend.sk.
7. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto
dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v
dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak
povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
8. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom
uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná
o objednávku s povinnosťou platby.
9. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a
Predávajúceho.
10. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z
Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych
predpisov.
11. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že
Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.
Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci
zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb
bez pričinenia Predávajúceho.


Článok III
Storno objednávky


1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením zo strany Predávajúceho.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
         1. V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne
uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily atď.
         2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom
dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany
Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť
na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa
Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.


Článok IV
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy


1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade
elektronický obchod na internete), Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy
bez uvedenia dôvodu aj po zákonom stanovenej lehote (14 dní), a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v
prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona
č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a
14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v
priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína odo dňa
dodatočného splnenia informačnej povinnosti Predávajúceho plynúť doba tridsiatich dní. Kupujúci však
nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby
pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej
zmluvy musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar so všetkými dokladmi a dokumentáciou,
ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu
Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.
Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v
posledný deň lehoty. Kupujúci môže v uvedenej lehote tovar vrátiť aj osobne, a to na adrese sídla
Predávajúceho: Sliačska 1/D, 83102 Bratislava.
3. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 1. a 2. tohto článku sa Kúpna zmluva od
začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo
dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri
svojej platbe, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa
Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar
plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady. V prípade ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, nemá
v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nárok na
vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak je predmetom doplnkovej zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k
úplnému poskytnutiu tejto služby (a to predovšetkým ceny za službu dobierky, po odstúpení od kúpnej
zmluvy budú kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré ním boli uhradené v súvislosti s uzavretím kúpnej
zmluvy, najmä kúpna cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na
dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia
ponúkaný predávajúcim, Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo
dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy. Ich úhrada
bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude
kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr).
4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od
elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
5. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu
vrátiť platby podľa ods.3 pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie
tovaru späť Predávajúcemu.


Článok V
Cenové podmienky


1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom babytrend.sk je uvedená vždy vedľa
vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na babytrend.sk s
tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na babytrend.sk. Pre Kupujúceho je vždy
rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie
alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie
objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo
výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia
ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania
v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške
rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní
objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až
po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou
tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní
objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
3. V prípade, ak sa na babytrend.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar
bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby
systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR", "1 EUR" alebo iná hodnota, Predávajúci nemá povinnosť tovar
dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto
prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


Článok VI
Poštovné a balné


1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a
ochranu tovaru pri preprave.
2. Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 99 EUR je účtovaná vo výške 2,99 EUR. Na
základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia
podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke babytrend.sk v čase
odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.
3. Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 99 EUR neúčtuje, okrem nasledovných
prípadov:
1. ak sa napriek dohode Kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom
čase a na mieste dodania Kupujúcemu, alebo
2. ak Kupujúci vráti časť tovaru a hodnota ponechaného tovaru poklesne pod sumu 99 EUR.


Článok VII
Platobné podmienky


1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
        1. PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za
            tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
        2. PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu
            za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti alebo
            platobnou kartou;
        3. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po
            uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet United Fashion
            Group, s. r. o. 2952098059/0200 VUB Banka (IBAN SK80 0200 0000 0029 5209 8059) alebo
            2920709142/1100 Tatrabanka (IBAN SK09 1100 0000 0029 2070 9142) , Variabilný symbol: použite
            číslo Vašej elektronickej objednávky.
        4. PLATBA KARTOU CEZ INTERNET: Po dokončení objednávky bude Kupujúci automaticky
            presmerovaný na platobnú stránku banky. Platobné údaje potrebné k realizácii platby zadáva Kupujúci
            priamo na podstránke banky, Predávajúci s údajmi o platobnej karte neprichádza do kontaktu.


Článok VIII
Dodacie podmienky


1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností
Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. V prípade tovaru skladom obvykle do 2 pracovných dní,
v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní (obvykle však 10 – 15 pracovných
dní) odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania
uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.
Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru. Kupujúci
berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný
charakter. V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný
bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu
nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od
uzavretia Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom e-mailu
vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Predávajúci nedodá tovar
ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej
zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto
spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred
uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej
lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Predávajúci tovar v tejto lehote nedodal,
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie
veci. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať
Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení.
V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť
od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo
strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.
2. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže
skontrolovať po prihlásení sa v systéme babytrend.sk. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež
upozornený e-mailom.
3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v
elektronickej objednávke alebo bude pripravený v sídle Predávajúceho na osobný odber podľa toho, aký
spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania
objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s
Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak
Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a
nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu
a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného
dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci nevyzdvihne tovar pripravený na
osobný odber v lehote 4 pracovných dní alebo si dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu, bez toho,
aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak
zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet
Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí
kúpnu cenu a poštovné za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
6. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a
podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s
prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je
povinný o tom bezodkladne tovaru informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia
veci k spokojnosti Kupujúceho.
7. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné
neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
8. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou
Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu.
Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou
Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného
otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto
skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.
9. Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa
dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo je akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa
neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom
bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti
Kupujúceho.
10. Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle ods. 5 a ods. 7 prebieha prednostne
prostredníctvom e-mailu označenom zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia
komunikácie a vybavenia veci.
11. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe
predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp.
ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.


Článok IX
Odstúpenie od zmluvy / Reklamácia – Online vrátenie - Formulár


1. Kupujúcemu Predávajúci odporúča vyplniť Online formulár pre ODSTÚPENIE OD ZMLUVY /
REKLAMÁCIU (ďalej len „Formulár") vo všetkých prípadoch:
1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote.
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej
zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal
kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len
sčasti, a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu 99 EUR, Predávajúci Kupujúcemu vráti
zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných nákladov vzniknutých v
súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu hodnotu tovaru zníženú o
poštovné náklady, ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú položku. Lehota na odstúpenie
od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na
odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci
odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli
pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
Predávajúci po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú
adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 30-dňovej lehote.
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy (aj po 14-dňovej lehote) do 30 dní od prevzatia tovaru
bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť v tomto prípade nepoškodený, nesmie
javiť známky nosenia a používania. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v
súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom
prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. V prípade, ak Kupujúci
odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti, a hodnota tovaru, ktorý si ponechá, nepresahuje sumu 99 EUR,
Predávajúci Kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za tovar zníženú o sumu poštovných
nákladov vzniknutých v súvislosti so zaslaním objednaného tovaru. Predávajúci vráti Kupujúcemu
hodnotu tovaru zníženú o poštovné náklady, ak ich Kupujúci pri kúpe nehradil ako samostatnú
položku. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy spolu s tovarom, pričom tento bude
Predávajúcemu doručený najneskôr v posledný (tridsiaty) deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci
odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli
pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
Predávajúci po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú
adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty, max. do 40 dní od prevzatia tovaru
Kupujúcim.
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj po uplynutí 30 dní, max. do 40 dní od prevzatia
tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia v tejto lehote musí byť nepoškodený,
nesmie javiť známky nosenia a používania. Kupujúci v tomto prípade uhrádza manipulačný poplatok
vo výške 40% z ceny objednaného tovaru pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v
súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Lehota na
odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení
práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej
zmluvy spolu s tovarom, pričom tento bude predávajúcemu doručený najneskôr v posledný
(štyridsiaty) deň lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
V prípade zasielania odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho poštou, Predávajúci
odporúča zasielať uvedené podanie prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, aby nevznikli
pochybnosti o zachovaní lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
Predávajúci po obdržaní odstúpenia od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho zašle na e-mailovú
adresu Kupujúceho písomné potvrdenie o prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal.
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci
má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci
neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša
Predávajúci.
5. Kupujúci požaduje vystavenie poukazu na nákup tovaru na babytrend.sk v celkovej hodnote už
zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu bez uvedenia dôvodu.
Kupujúci má právo požadovať vystavenie poukazu na nákup tovaru od Predávajúceho
prostredníctvom babytrend.sk v celkovej hodnote už zakúpeného tovaru, ktorý vracia Predávajúcemu
bez uvedenia dôvodu, a to max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza
manipulačný poplatok v súvislosti s vrátením tovaru a vystavením poukazu Predávajúcim. Náklady na
vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
6. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného
tovaru.
Bližšie podmienky sú upravené v článku X týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho
uverejnených na babytrend.sk.
7. Kupujúci vracia tovar zakúpený v akcii typu 2+1 zadarmo. V prípade, ak Kupujúci vráti všetok
tovar zakúpený v akcii typu 2+1 zadarmo, Predávajúci postupuje podľa bodov 1.1 až 1.4 tohto článku.
V prípade, ak Kupujúci vráti len časť objednaného tovaru zakúpeného v akcii, pričom vrátením časti
tovaru už nespĺňa podmienku akcie 2+1 zadarmo, Kupujúci má nárok na vrátenie časti Kúpnej ceny
len v tom prípade, ak je hodnota tovaru, ktorý si Kupujúci ponechal, nižšia ako Kúpna cena, ktorú
Kupujúci zaplatil Predávajúcemu za všetok tovar zakúpený v akcii 2+1 zadarmo. V tomto prípade
Predávajúci uhradí Kupujúcemu len rozdiel medzi hodnotou tovaru, ktorý si Kupujúci ponechal
a zaplatenou kúpnou cenou za tovar. Za hodnotu tovaru sa v tomto prípade považuje neakciová cena
tovaru uvedená na babytrend.sk v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Označenie tovaru
a k nemu zodpovedajúca cena na faktúre nie je pre účely vrátenia kúpnej ceny v tomto prípade
relevantné. V prípade, ak Kupujúci vráti tovar v lehote 30 dní od doručenia tovaru Predávajúcim,
neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. V prípade, ak Kupujúci
vráti tovar po uplynutí lehoty 30 dní od doručenia tovaru Predávajúcim, uhrádza manipulačný poplatok
vo výške 40% z ceny vráteného tovaru pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti
s odstúpením od Kúpnej zmluvy.
8. Kupujúci vracia tovar zakúpený v akcii typu „Kúp 2 a viac a všetky sú za polovicu“. V prípade, ak
Kupujúci vráti všetok tovar zakúpený v akcii typu „Kúp 2 a viac a všetky sú za polovicu“, Predávajúci
postupuje podľa bodov 1.1 až 1.4. V prípade, ak Kupujúci vráti len časť objednaného tovaru
zakúpeného v akcii, pričom vrátením časti tovaru už nespĺňa podmienku akcie „Kúp 2 a viac a všetky
sú za polovicu“, Kupujúci má nárok na vrátenie časti Kúpnej ceny len v tom prípade, ak je hodnota
tovaru, ktorý si Kupujúci ponechal, nižšia ako Kúpna cena, ktorú Kupujúci zaplatil Predávajúcemu za
všetok tovar zakúpený v akcii „Kúp 2 a viac a všetky sú za polovicu“. V tomto prípade Predávajúci
uhradí Kupujúcemu len rozdiel medzi hodnotou tovaru, ktorý si Kupujúci ponechal a zaplatenou
kúpnou cenou za tovar. V prípade, ak Kupujúci vráti len časť objednaného tovaru zakúpeného v akcii,
pričom aj po vrátení spĺňa podmienku akcie „Kúp 2 a viac a všetky sú za polovicu“, Kupujúci má
nárok na vrátenie časti Kúpnej ceny, ktorá zodpovedá 50% hodnoty vráteného tovaru uvedenej na
babytrend.sk v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Za hodnotu tovaru sa pre účely vrátenia
tovaru zakúpeného v akcii „Kúp 2 a viac a všetky sú za polovicu“ považuje neakciová cena tovaru
uvedená na babytrend.sk v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Označenie tovaru a k nemu
zodpovedajúca cena na faktúre nie je pre účely vrátenia kúpnej ceny relevantné. V prípade, ak
Kupujúci vráti tovar v lehote 30 dní od doručenia tovaru Predávajúcim, neuhrádza manipulačný
poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. V prípade, ak Kupujúci vráti tovar po uplynutí
lehoty 30 dní od doručenia tovaru Predávajúcim, uhrádza manipulačný poplatok vo výške 40% z ceny
vráteného tovaru pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od
Kúpnej zmluvy.
2. Kupujúci uvedie vo Formulári nasledujúce údaje:
      1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. e-mail, na ktorý bola vytvorená objednávka;
      2. Číslo elektronickej objednávky;
      3. Označenie tovaru, ktorý Kupujúci žiada vrátiť/reklamovať a popis zameneného tovaru formou online
           rezervácie, alebo podrobný popis vady v prípade reklamácie;
      4. Číslo bankového účtu Kupujúceho;
3. Ak Formulár nie je úplne vyplnený a/alebo k tovaru nie je priložený doklad o vyplnení formulára v podobe
sprievodného listu, resp. doklad o kúpe tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve
telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo doloženie chýbajúcich
Požadovaných dokladov.
4. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na
e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných dokladov
Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/reklamácie
a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.
5. V prípade vrátenia neprevzatej zásielky zo strany Kupujúceho zasielanej Predávajúcim napr. po neuznanej
reklamácii alebo v dôsledku nedoloženia Požadovaných dokladov, si Kupujúci bude mať možnosť vyzdvihnúť
tento tovar v sídle Predávajúceho a Predávajúci v súvislosti s uskladnením tovaru účtuje skladné vo výške
1,00 EUR denne.
6. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom
reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do
doručenia tovaru určeného na reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve
Predávajúceho nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na reklamáciu má sa za to, že
Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde
k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.
7. Tovar, ktorý je predmetom vrátenia musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a podľa možností v pôvodnom
obale, ktorý nie je poškodený nad rámec nevyhnutnej manipulácie potrebnej na oboznámenie sa s tovarom,
inak Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania
s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Originálny obal tovaru (originálna krabica) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením a podobne,
v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe
známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť
z tovaru odstránené, okrem prípadov odstránenia štítkov, cenoviek a iných označení tovaru potrebnom na
zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a v prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v
zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti
tovaru. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie. Riziko
vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia
tohto tovaru Predávajúcim.
8. Kupujúcemu odporúčame úplne vyplnený Formulár spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu
s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje
právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
9. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o manipulačný
poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude Kupujúcemu vrátená rovnakým spôsobom,
ako použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak, a to do 14 dní odo dňa
prevzatia úplne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu
uvedeného v bode 1.1, 1.2 a 1.3 tohto článku.
10. Ak Kupujúcemu nevyhovuje online služba pre vrátenie (odstúpenie od zmluvy) alebo reklamáciu tovaru, môže
využiť aj štandardný formulár vo vytlačenej verzii, ktorý si môže stiahnúť TU. V prípade odstúpenia od zmluvy
je akceptovaný aj akýkoľvek iný písomný prejav vyjadrujúci vôlu odstúpiť od zmluvy. V prípade ak formulár
nebude vyplnený a zaslaný spolu s tovarom, uplatňuje sa bod 3. a 4. tohto článku.


Článok X
Záručné podmienky a záručná doba


1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť
Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru
Kupujúcemu.
2. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o
kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý,
vrátane Požadovaných dokladov.
5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených
práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na babytrend.sk.


Alternatívne riešenie sporov


1. Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade,
ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany
Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom
e-mailovej adresy: info@babytrend.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov Kupujúci nájde tu –
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
3. Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy RSO –
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
4. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporov s hodnotou nad 20 EUR a možno ho využiť len pri riešení sporu
medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo
týkajúceho sa spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu
poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.


Článok XI
Ochrana osobných údajov


1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného
potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky,
zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, je povinný oznámiť Predávajúcemu v
objednávke svoje meno a priezvisko, fakturačnú adresu a dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a
e-mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je podnikateľom, je povinný oznámiť
Predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a
e-mailovú adresu.
3. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov
Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci
postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane
dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Objednaním tovaru
prostredníctvom E-obchodu na babytrend.sk. Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol
Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s
právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám
za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
4. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho
marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti
doručenej na adresu Predávajúceho právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o
Kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú
alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
5. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
6. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý
dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované
ako trestný čin.
7. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom
call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
8. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov.
9. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby
Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa
zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar a spracovával ich vo
všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a
akciách na ponúkaný tovar. Kupujúci môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po
prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email info@babytrend.sk. Na písomnú
žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané. Kupujúci môže zrušiť odber noviniek kliknutím
na “odhlásenie” v dolnej časti Newslettera, alebo písomnou žiadosťou na info@babytrend.sk.
10. Kupujúci je oboznámený s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho
webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo celkom zakázať.
Pokyny, ako môžete súbory cookies odmietnuť alebo vymazať, nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového
prehliadača.


Článok XII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia


1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti
vplyvom vyššej moci.
2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej
nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle,
najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez
zbytočného odkladu.


Článok XIII
Kupóny a darčekové poukazy


1. Zľavové kupóny ako odmena za nákupy
1. Predávajúci môže Kupujúcemu vystaviť na nákup zľavový kupón v rôznej hodnote ako odmenu za
opakované nákupy.
2. Predávajúci Kupujúcemu takýto zľavový kupón zašle e-mailom spolu s podmienkami jeho použitia,
platnosti a hodnoty.
3. Na vystavenie zľavového kupónu nie je právny nárok.
4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného
vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného zľavového kupónu,
má Kupujúci nárok len na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil okrem uplatneného zľavového
kupónu aj peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu použitého zľavového kupónu na
zakúpenie tovaru. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či zľavový kupón Kupujúcemu v prípadoch
podľa predošlej vety vystaví na použitie v ďalšej objednávke.
5. Na používanie zľavových kupónov podľa tohto bodu, ak nie je úprava v bode 8.1 týchto obchodných
podmienok dostačujúca, sa primerane použijú ustanovenia bodu 8.2 týchto obchodných podmienok.
2. Kupóny zakúpené Kupujúcim na stránke www.zlavadna.sk a obdobných internetových stránkach
1. Použitie kupónov zakúpených Kupujúcim na stránke www.zlavadna.sk a obdobných internetových
stránkach podlieha nižšie uvedeným špeciálnym podmienkam.
2. Každý kupón obsahuje najmä označenie ponuky, cenu, hodnotu kupónu, dobu platnosti kupónu,
konkrétne podmienky použitia kupónu, a hlavne jedinečné číslo a heslo na uplatnenie kupónu.
3. Kupón oprávňuje Kupujúceho na nákup tovaru u Predávajúceho podľa podmienok na ňom uvedených
a týchto obchodných podmienok.
4. Inštrukcie pre použitie kupónu sú napísané priamo na kupóne, a v týchto obchodných podmienkach.
5. Kupujúci je oprávnený kupón použiť len počas lehoty platnosti kupónu, ktorá je uvedená priamo na
kupóne. Po uplynutí doby platnosti kupónu, ktorá je uvedená na kupóne, sa kupón stáva neplatným a
Kupujúci stráca nárok na využitie kupónu bez nároku na vrátenie peňazí. Predávajúci po uplynutí doby
platnosti kupónu neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu
kupónu a ani kúpnu cenu kupónu.
6. Kupón nie je možné vymeniť za peniaze, je uplatniteľný výhradne u Predávajúceho, na ktorého
produkty bol kupón vydaný.
7. Z kupónu sa nevydáva.
8. Kupón je prenosný.
9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, zneužitie, či zničenie
kupónu.
10. Každý kupón možno použiť len raz.
11. V prípade, že Kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota kupónu, nemá nárok na
doplatenie hodnoty kupónu alebo na nový kupón na zostatok hodnoty pôvodného uplatneného
kupónu.
12. V prípade, že Predávajúci zo svojej viny, na základe predloženého platného kupónu, neposkytne
Kupujúcemu tovar, Kupujúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a má právo požadovať
vystavenie nového kupónu na nákup tovaru s rovnakou hodnotou a s rovnakou dobou platnosti ako
mal uplatnený kupón a tiež na vrátenie sumy uhradenej peňažnými prostriedkami Kupujúcim nad
hodnotu uplatneného kupónu. V prípade, ak doba platnosti kupónu už uplynula, Predávajúci ho
nanovo vystaví tak, aby ho Kupujúci mohol využiť počas rovnako dlhého časového úseku, ako to bolo
pri predchádzajúcom kupóne.
13. Kupujúci pri odstúpení od Kúpnej zmluvy tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti
Predávajúcemu na adrese jeho sídla, pričom tovar musí byť riadne zabalený a nesmie vykazovať
známky poškodenia a/alebo používania, v opačnom prípade má Predávajúci právo tento tovar
neprevziať a požadovať od Kupujúceho úhradu celej kúpnej ceny, s výnimkou prípadov, keď Kupujúci
preukáže, že poškodenie tovaru bolo spôsobené pri preprave tovaru.
14. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od
preukázateľného doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu nový kupón s rovnakou hodnotou a
s rovnakou dobou platnosti ako mal uplatnený kupón. Pokiaľ Kupujúci na kúpu tovaru použil okrem
kupónu aj peňažné prostriedky, tieto rovnako do 14 dní od preukázateľného doručenia odstúpenia od
zmluvy zašle Predávajúci rovnakým spôsobom, ako použil Kupujúci pri svojej platbe, vrátane
nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci
nedohodli inak.
15. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného
vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného kupónu, má Kupujúci
nárok len na vystavenie kupónu v rovnakej hodnote a s rovnakou dobou platnosti ako uplatnený
kupón na zakúpený tovar. V prípadoch podľa predošlej vety, keď Kupujúci okrem uplatnenia kupónu
uhradil kúpnu cenu tovaru nad hodnotu uplatneného kupónu peňažnými prostriedkami, má nárok aj
na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru uhradil peňažnými prostriedkami, a ktorá presahuje hodnotu
použitého kupónu na zakúpenie tovaru.
16. Kupón uplatnený alebo použitý v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami
uvedenými na kupóne alebo v rozpore so zákonom sa stáva neplatný.
3. Zakúpené darčekové poukazy
1. Kupujúci si môže od Predávajúceho zakúpiť darčekový poukaz, ktorý bude priamo Kupujúcemu alebo
ním určenej osobe zaslaný vo forme podľa požiadaviek Kupujúceho. Darčekový poukaz je možné
získať v printovej alebo v elektronickej verzii na e-mail.
2. Zakúpený darčekový poukaz možno použiť ako platidlo pri budúcich nákupoch, vo výške jeho
nominálnej hodnoty a lehote jeho platnosti. Lehota platnosti je uvedená priamo na darčekovom
poukaze.
3. Darčekový poukaz je prenosný, nerefundovateľný, nie je možné ho vymeniť za hotovosť. Darčekový
poukaz je možné použiť aj opakovane, t.j. až do úplného vyčerpania hodnoty darčekového poukazu.
Darčekový poukaz je možné kombinovať so zľavovým kódom.
4. Na jednu objednávku je možné použiť práve jeden darčekový poukaz - Kupujúci zadá kód
darčekového poukazu do kolonky na to určenej.Po uplatnení darčekovej poukážky sa hodnota
poukážky odpočíta od celkovej ceny objednávky. V prípade, že celková cena objednávky prevyšuje
hodnotu darčekovej poukážky, rozdiel Kupujúci uhradí iným zvoleným spôsobom platby.
5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného
vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe uplatneného darčekového
poukazu, má Kupujúci nárok na opätovné dobite darčekového poukazu do výšky jeho uplatnenej
hodnoty v objednávke. V prípade ak hodnota vráteného tovaru presahuje hodnotu uplatneného
darčekového poukazu, zvyšná časť bude vrátená rovnakou formou ako zaplatil Kupujúci v
objednávke, ak sa Kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej forme vrátenia peňažných prostriedkov.
Tzn. Kupujúci má nárok na vrátenie peňažných prostriedkov až vtedy, ak hodnota vráteného tovaru je
vyššia ako hodnota uplatneného darčekového poukazu v objednávke, a to v sume, ktorá predstavuje
rozdiel medzi hodnotou vráteného tovaru a hodnotou uplatneného darčekového poukazu v
objednávke. (príklad: Ak kupujúci realizuje nákup v hodnote 50,00 € a v objednávke uplatní darčekový
poukaz vo výške 20,00 € + 30,00 € uhradí bankovým prevodom, pri vrátení tovaru v hodnote 35,00 €
bude suma vrátená nasledovne: 20,00 € na darčekový poukaz, 15,00 € na bankový účet.
6. Ak sa darčekový poukaz dobíja pred skončením jeho platnosti v lehote 30 dní a kratšej, má Kupujúci
nárok na jeho prolongáciu o 40 dní odo dňa dobitia hodnoty darčekového poukazu. Ak darčekovému
poukazu vypršala platnosť avšak z dôvodu vrátenia tovaru sa automaticky dobije, tento darčekový
poukaz sa aktivuje a Kupujúci ho môže využiť počas 40 dní odo dňa dobitia poukazu.
7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zneužitie darčekového poukazu neoprávnenou osobou.


Článok XIV
Záverečné ustanovenia


1. Pri nákupe tovaru na babytrend.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností
Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na babytrend.sk. Ochrana počítača,
prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na babytrend.sk môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia.
4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené
použitím informácií z babytrend.sk.
5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na babytrend.sk.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto
VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na babytrend.sk a nemajú vplyv na zmluvné vzťahy, ktoré
vznikli medzi Kupujúcim a Predávajúcim pred ich zverejnením. Na tieto zmluvné vzťahy sa vzťahujú VOP v
znení aktuálnom ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy
alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou
zmieru. Ak sa uvedené spory nepodarí vyriešiť formou zmieru alebo prostredníctvom alternatívneho riešenia
sporov, na prejednanie veci súdnou cestou sú príslušné slovenské súdy v mieste trvalého pobytu spotrebiteľa
podľa slovenského práva.
8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s
VOP Predávajúceho.
9. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo Kúpnej zmluvy sú neplatné alebo neúčinné, nemá
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Kúpnej
zmluvy a/alebo VOP. V takom prípade sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné
alebo neúčinné ustanovenie novým, a to tak, aby bol zachovaný účel sledovaný príslušným neplatným alebo
neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia Kúpnej zmluvy.


V Bratislave dňa 28. 9. 2022, United Fashion Group, s. r. o.
Copyright © 2022 United Fashion Group, s. r. o., všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia dňa 28. 09. 202