POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 99€

Ochrana osobných údajov

Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov


Aktualizované: 28.9.2022


1. Úvod

Vaše súkromie je pre BabyTrend veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď komunikujete s našimi odborníkmi na Zákazníckom servise, navštívite portál https://www.babytrend.sk/ z počítača alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku rôznych služieb.


2. Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame

Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.” Ak chcete preskočiť na konkrétnu časť zásad a pravidiel ochrany osobných údajov, kliknite na príslušný odkaz nižšie:


2.1 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII S BABYTRENDOM

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Poskytovanie zákazníckej a produktovej podpory a sledovanie jej kvality a typov

Bežné osobné údaje

Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako Vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, Facebook ID, dátum narodenia. Príjemcovia niektorých z týchto osobných údajov môžu byť Smartsupp alebo Facebook, ak klient pri komunikácii využije chat na webovej stránke www.babytrend.sk alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Babytrend.sk/.

Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. 

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem BabyTrendu poskytnúť Vám kvalitnú zákaznícku podporu.


2.2 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI PREDZMLUVNOM VZŤAHU A PRI UZATVORENÍ ZMLUVY A PLNENÍ ZO ZMLUVY S/PROSTREDNÍCTVOM BABYTREND

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

Bežné osobné údaje

Ak si objednáte službu/produkt cez webový portál www.babytrend.sk, BabyTrend zhromažďuje Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo. Údaje z Vašej platobnej karty, ktoré spracovávame sú: číslo platobnej karty (prvých šesť a posledné štyri čísla platobnej karty), meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a podpis držiteľa karty. Príjemcom týchto osobných údajov je aj spoločnosť zaoberajúca sa aj sprostredkovaním platieb, ktorá spĺňa bezpečnostné štandardy spracovania údajov platobných kariet. Pay Solutions, a. s. ako správca platobnej brány v pozícii tretej strany spracúva informácie o platobnej karte zákazníkov, keď zákazníci BabyTrendu použijú platobnú kartu na dokončenie nákupu na portáli www.babytrend.sk

Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha. Ak ste klient, v závislosti od Vami objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste Vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým prepravcovia a dodávatelia.

Vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti.

Odstúpenie od zmluvy na základe zákona a zmluvy/výmena tovaru/ reklamácia.

Bežné osobné údaje

Meno, priezvisko, číslo bankového účtu, číslo objednávky, dátum a podpis, poznámka k dôvodu odstúpenia / výmeny tovaru /reklamácie.. Príjemcom môže byť dodávateľ tovaru.

Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo zákonný nárok zákazníka.


2.3 Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri vytvorení  a správa vernostného programu Babytrend

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

BabzTrend spracúva Vašu e-mailovú adresu aj na účely doručovania dôležitých informácií o Vašich produktoch a Všom účte vo vernostnom programe na portáli BabyTrend

Bežné osobné údaje

Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo

Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov na tieto účely je legitímny záujem BabyTrendu poskytovať Vám dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti alebo iné informácie o Vašich produktoch alebo vernostnom programe na portáli BabyTrend.


2.4 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI ZAPOJENÍ DO SÚŤAŽÍ PORIADANÝCH BABYTRENDOM

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Realizácia súťaže a identifikácia súťažiaceho a výhercu

Bežné osobné údaje

BabyTrend môže spracovať Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré uvediete pri zapojení sa do súťaže. Pokiaľ sa stanete výhercom súťaže, ďalej môžu byť pre účely spracovania a doručenia výhry ešte spracované adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt.

Právnym základom je legitímny záujem - usporiadanie súťaže a jej úspešné vyhodnotenie. 

Zverejnenie výhercu súťaže

Bežné osobné údaje

BabyTrend môže spracovávať Vaše meno a prvé začiatočné písmeno priezviska, ktoré uverejníme na našom webovom portáli BabyTrend a sociálnej sieti Facebook. Príjemcom je sociálna sieť Facebook.

Právnym základom je súhlas výhercu. Neudelenia súhlasu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia sa súťažiaceho do súťaže.


2.5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Doručovanie marketingových informácií a newslettera od BabyTrend

Bežné osobné údaje

BabyTrend spracuje Vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom portálu www.babytrend.sk. Príjemcovia môžu by, MessengerPeople.

BabyTrend využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Mailgun, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. BabyTrend na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.3. ZOZNAM SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O PRÁCU V BABYTREND A ÚSPEŠNÝCH ZÁUJEMCOV

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Výber budúcich zamestnancov

Bežné osobné údaje

Vaše osobné údaje, ktoré obsahuje napr. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliska, fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj. Keďže nie vždy všetko vyjde naprvýkrát, BabyTrend si tieto Vaše osobné údaje ponechá ešte 3 roky, aby sme vás mohli v prípade uvoľnenia pracovnej pozície alebo vytvorenia novej pracovnej pozície, vhodnej pre Vás, kontaktovať s ponukou práce.

Právnym základom je oprávnený záujem BabyTrendu o výber čo najvhodnejších kandidátov na pracovné pozície a prejav Vašej vôle uchádzať sa o pracovné miesto v BabyTrende.

Pracovnoprávny vzťah s úspešným kandidátom o zamestnanie v BabyTrende

Bežné osobné údaje

Pokiaľ ste boli vo výberovom konaní úspešný, a dohodli sa s BabyTrendom na pracovnej spolupráci či už v trvalom pracovnom pomere alebo na jeden z typov dohôd podľa Zákonníka práce, budeme spracovávať aj ďalšie Vaše osobné údaje, a to na základe pracovnoprávnych predpisov, predpisov v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia, daňových predpisov a pod. Takýmito osobnými údajmi môžu byť najmä Vaše rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste poistený, rodinný vzťah, skutočnosť, či máte deti a ich počet (pri uplatnení daňového bonusu). Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.

Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná pracovnoprávna legislatíva.

Pracovnoprávny vzťah s úspešným kandidátom o zamestnanie v BabyTrende

Osobitná kategória osobných údajov

Ak k nám máte nastúpiť do zamestnania, sme povinní od vás na základe účinných právnych predpisov požadovať, aby ste absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, ktorej výsledkom bude údaj, či ste zdravotne spôsobilý vykonávať prácu pre nás. Taktiež vám pravidelne zabezpečíme prehliadku v rámci pracovnej zdravotnej služby a zákonom určené údaje o jej výsledkoch, ktoré vám vydá príslušný lekár, spracujeme. Tiež spracovávame údaj, či ste držiteľom preukazu ZŤP. Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy.

Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná legislatíva týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov vykonávať príslušnú prácu, a pracovnej zdravotnej služby.


4. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ ZA ÚČELOM SPRACOVANIA PRIESKUMOV

Účel

Kategórie osobných údajov

Popis kategórie a príjemcovia

Právny základ

Spracovávanie osobných údajov odberateľov newslettra a návštevníkov sociálnych sietí BabyTrendu

Bežné osobné údaje

Pri vypĺňaní daného prieskumu návštevníkom sociálnej siete konta BabyTrend alebo odberateľ newslettra uvedie osobný údaj e-mailovú adresu. 

Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.


5. DETI MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Keďže produkty ponúkané prostredníctvom nášho portálu sú určené aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom spracovania objednávky, zarezervovania objednaných služieb a poskytnutie zákazníckeho servisu. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta. Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.


6. AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.


7. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.
Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.8. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať osobne na adrese:

United Fashion Group, s. r. O. (prevádzkovateľ)

Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
Slovenská republika
alebo na emailovej adrese [email protected].

Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


9. VAŠE PRÁVA


Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od BabyTrendu prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

  • zistiť, či BabyTrend Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
  • právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
  • právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje Vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
  • právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť Vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z BabyTrendu k inému subjektu
  • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania Vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
  • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že  spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na Vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania  
  • právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
  • právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou.
    Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom a uplatniť si vyššie uvedené práva (okrem práva podať sťažnosť na dozorný orgán), prosím, vždy sa obrátte na emailovú adresu [email protected].