POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 99€


Prehlásenie a právne podmienky ku e-mailovým správam


Záznamy, ktoré vám sprístupňujeme a ktoré obsahujú osobné údaje klientov / zamestnancov spoločnosti United Fashion Group, s.r.o., sú legislatívne chránené a môžu byť bez ich súhlasu použité len v súvislosti s uplatnením nárokov v konaní pred orgánmi na ochranu spotrebiteľa a inými správnymi orgánmi, súdmi v občianskoprávnom konaní, pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo na základe iného právneho základu určeného účinným právnym predpisom. Akékoľvek použitie osobných údajov, ktoré nespĺňa uvedené podmienky, je považované za porušenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb a môže viesť k uplatneniu negatívnych sankcií voči osobám, ktorých konanie viedlo k porušeniu ochrany osobných údajov.


Pokiaľ Vám bola doručená omylom správa zo spoločnosti United Fashion Group, s.r.o. a nie ste oprávneným adresátom tejto správy, prosím, nešírte túto správu, nezverejňujte, nekopírujte a ani inak s touto správou a jej prílohami nemanipulujte. Prosím, oznámte nesprávne doručenie tejto správy jej odosielateľovi a následne správu vymažte. Obsah tejto správy a jej príloh môže podliehať ochrane podľa osobitných predpisov. Spôsob manipulácie s touto správou a jej prílohami a ich uchovávania musí zabezpečovať ochranu pred prístupom neoprávnených osôb. Akákoľvek distribúcia, zverejnenie, kopírovanie, či iné použitie takýchto informácií sú bez súhlasu odosielateľa prísne zakázané.


Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v Zásadách a pravidlách ochrany osobných údajov. Pokiaľ máte ohľadom spracovávania osobných údajov našou spoločnosťou ďalšie otázky, môžete sa na nás prostredníctvom elektronickej pošty obrátiť: [email protected].